STATUT

Asociația Club Sportiv Napoca Cycling Plus PDG / E-mail: contact@napocacyclingplus.ro / Tel.: 0747905996

STATUTUL ASOCIAȚIEI „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG” 

CAPITOLUL I – Denumirea, membrii si scopul asociaţiei 

Art. 1. Se constituie, în baza legii, și potrivit prezentului Statut, Asociaţia „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG”. 

ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG” este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, ai cărei membri fondatori sunt: 

1. MALANCA ADRIAN – Președinte 2. MANU VASILE – Vicepreședinte 3. IACOB GHEORGHIŢĂ – Vicepreședinte 4. PORCUŢAN ADRIANA MIHAELA – Secretar 5. IUSTIN-DORIN LUPU 6. ȘEITOARU SORIN VASILE 7. ZOLTAN DESZO RACZ

Art. 2. Asociaţia va funcţiona sub numele de CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu nr. 174212din data de 28.03.2019 eliberată de Ministerul Justiţiei. 

Art. 3. Scopul și obiectivele asociaţiei Scopul asociaţiei: Asociaţia are ca scop organizarea de activiăţi sportive şi promovarea sportului pentru toţi, a sportului recreaţional, a sportului de anduranţă și a sportului de performanţă în ramurile sportive: ciclism, înot, atletism și triatlon, precum şi promovarea și susţinerea educaţiei non-formale și alternative în mod permanent prin elaborarea și realizarea de programe sociale și educaţionale complexe. 

În vederea realizării scopului asociaţia şi-a propus următoarele obiective şi activităţi: 

• promovarea ciclismului de anduranţă; 

• organizarea de evenimente de ciclism de anduranţă; 

• promovarea ciclismului, înotului, atletismului și a triatlonului; 

• selecţia, pregătirea și participarea sportivilor la competiţii interne și internaţionale; 

• promovarea spiritului de fair-play în sport; 

• înfiinţarea unei baze sportive în vederea administrării în interes propriu; 

• organizarea de competiţii și evenimente sportive de masă și de perfomanţă, în conformitate cu statutele și regulamentele federaţiilor sportive naţionale; 

• legitimarea sportivilor în vederea obţinerii performanţelor sportive în cadrul echipei administrate de catre Asociaţia Club Sportiv Napoca Cycling Plus PDG; 

• selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în ramurile sportive recunoscute, precum şi alte activităţi conexe acestora; 

• organizarea unor structuri medicale care să asigure selectarea, testarea și evaluarea sportivilor de performanţă și a membrilor asociaţiei; 

• organizarea de cursuri urmate de excursii, vizite, expediţii, tabere, pe tema cursului urmat, atât pentru aprofundarea și fixarea cunoștinţelor dobândite, cât și pentru petrecerea timpului împreună în mod educativ; înfiinţarea unei edituri proprii in vederea desfășurării de activităţi editoriale și publicistice în domeniul educaţiei sportive, a nutriţiei, a promovării turistice, a promovării unui stil de viaţă sănătos, a cunoașterii, conservării și protejării mediului și ecosistemelor; 

• organizarea și realizarea de acţiuni pentru promovarea sănătăţii și a unui stil de viaţă echilibrat și responsabil; 

• promovarea cunoașterii, conservării și protejării mediului și ecosistemelor; 

• organizarea de activităţi, evenimente și promovare turistică; 

• susţinerea membrilor asociaţiei pentru participarea la cursuri de formare ca antrenori sau instructori sportivi; 

• promovarea bunelor practici în activităţile de voluntariat; 

• realizarea de programe pentru educare prin activităţi sportive; 

• realizarea de programe pentru o educaţie sportiva complexă și echilibrată prin promovarea și desfășurarea actului sportiv prin tehnici conexe precum: Yoga, Qigong, Aikido, Shotokan; 

• colaborarea cu organizaţii similare, cu persoane fizice sau juridice, cu autorităţi locale, alte instituţii și organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale din ţară și străinătate pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun; 

• organizarea de activitaţi și evenimente de educaţie rutieră pentru cicliști; 

• organizarea de ateliere de lucru și/sau departamente în scopul desfăşurării activităţiilor asociaţiei; 

• valorificarea potenţialului cultural, social și economic prin implementarea de programe cu caracter ecologic, sportiv, turistic, educativ, știinţific, etc.; 

• gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii, donaţii și alte surse; activităţi de strângere de fonduri prin accesarea de finanţări, donaţii în natură și bănești în vederea atingerii scopului asociaţiei; 

• activităţi economice directe, în condiţiile legii. 

• orice alte activităţi în vederea realizării scopului asociaţiei, în condiţiile legii. 3.3.

• Activităţile economice directe ale Asociaţiei vor avea un caracter accesoriu și trebuie să fie în strânsă legătură cu scopul asociaţiei.

• Veniturile rezultate din aceste activităţi vor fi utilizate, de asemenea, pentru realizarea scopului asociaţiei. 

Art. 4. Sediul și durata asociaţiei 4.1. Sediul Asociaţiei „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG” este Mun. Cluj-Napoca, str. Teleorman, nr.72, sc.7, et.1, ap.67, jud. Cluj 

4.2. Asociaţia poate înfiinţa filiale sau sucursale în alte localităţi și judeţe din ţară sau străinătate și poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni și federaţii, cu alte instituţii și persoane juridice sau fizice din ţară sau străinătate, în vederea realizării scopului propus. 

4.3. Înfiinţarea filialelor sau sucursalelor se poate face prin hotărârea Consiliului Director.

4.4. Schimbarea sediului statutar se poate face prin hotărârea Consiliului Director. 4.5. Durata de funcţionare a Asociaţiei „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG” este pe termen nedeterminat. 

CAPITOLUL II – Patrimoniul iniţial, conţinutul și compunerea lui 

Art. 5. Patrimoniul asociaţiei

5.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG” este în sumă de 200 lei, sumă ce reprezintă contribuţia iniţială a membrilor fondatori și este constituită prin aport în numerar. 

5.2. Patrimoniul iniţial al asociaţiei va putea fi majorat prin: 

• cotizaţiile membrilor; 

• dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

• dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 

• încasările de la manifestările de profil; 

• subvenţii, sponsorizări, donaţii de la persoane fizice sau juridice; 

• vânzarea imprimatelor și a materialelor de propagandă; 

• asocieri cu persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ sau patrimonial în scopul realizării scopului asociaţiei; 

• contribuţii ulterioare ale membrilor fondatori sau a membrilor asociaţi; 

• venituri realizate din activităţi economice directe, în condiţiile legii; 

• donaţii și legate din partea unor persoane fizice și juridice din ţară și din străinătate; 

• resurse obţinute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale, în condiţiile legii; 

• alte surse.

5.3. Contribuţiile, donaţiile și legatele aduse în patrimoniul asociaţiei pot consta în bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale. 

5.4. Asociaţia poate să primească și să administreze, în vederea realizării scopurilor propuse, diverse fonduri și bunuri rezultate din testamente, donaţii, cadouri, din cumpărarea sau concesionarea oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare, indiferent de valoare, cu excepţia celor în privinţa cărora există restricţii impuse de lege. Asociaţia poate să dispună de oricare astfel de proprietăţi și, de asemenea, să investească capitalul rezultat din acestea pentru oricare dintre scopurile menţionate ale asociaţiei. 

5.5. Donaţiile și legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete și invenţii, acţiuni, titluri de valoare și alte drepturi de creanţe. 

Donaţiile si legatele vor fi înscrise în Registrul de donaţii al Asociaţiei „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG”. 

Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul și activităţile asociaţiei. 

Asociaţia poate refuza orice donaţii sau legate oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului Statut. 

În cazul în care membrii fondatori, alţi donatori, legatari sau sponsori doresc ca donaţia sau legatul să fie folosite pentru înfiinţarea unui anumit program al asociaţiei, pentru o anumită activitate sau pentru un premiu, se poate ca donaţia să poarte numele său ori alt nume ales. 

Pentru donaţiile condiţionate și acceptate în asemenea condiţii de către asociaţie, sau pentru cele cu destinaţie specificată în actul de donaţie, donatorul va putea lua cunoștinţă de modul în care a fost utilizată donaţia sa, asociaţia punându-i la dispoziţie un raport. 

5.6. Activităţile economice directe ale asociaţiei vor avea un caracter accesoriu și trebuie să fie în strânsă legătură cu scopul asociaţiei. Veniturile rezultate din aceste activităţi vor fi utilizate, de asemenea, pentru realizarea scopului asociaţiei. 

CAPITOLUL III – Modul de dobândire și încetare a calităţii de membru 

Art. 6. Membrii asociaţiei și modul de dobândire a calităţii de membru al asociaţiei. 6.1. Asociaţia este compusă din: a) Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru fondator în momentul constituirii Asociaţiei; b) Membri asociaţi – sunt membri cu drept de vot care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de adeziune, scrisă, și care va fi aprobată de către Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei; 

c) Membri de adeziune – sunt membri fără drept de vot care vor dobândi această calitate prin depunerea unei cereri de adeziune, scrisă, și care va fi aprobată de către Consiliul Director al Asociaţiei; 

d) Membri de onoare; e) Colaboratori voluntari; f) Personal angajat, potrivit Legislaţiei Muncii. 6.2. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contribuţie importantă la desfășurarea activităţii asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale asociaţiei. Aceștia nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale. 

Art. 7. Încetarea calităţii de membru al asociaţiei. 7.1. Orice membru se poate retrage din asociaţie prin exprimarea voinţei sale, în scris, în acest sens. Solicitarea de retragere din asociaţie va fi înaintată Consiliului Director. 

7.2. Asociaţia, prin decizia Consiliului Director, supusă spre validare Adunării Generale, va putea dispune excluderea unui membru din asociaţie. 

7.3. Excluderea unui membru din asociaţie poate fi dispusă în următoarele situaţii: a) Desfășurarea unor acţiuni care aduc prejudicii materiale sau morale Asociaţiei sau care afectează prestigiul acesteia. 

b) Nerespectarea prezentului Statul și a Actului Constitutiv sau al scopului Asociaţiei. c) Alte motive întemeiate. 7.4. Calitatea de membru încetează de drept în situaţia în care membrul în cauză a decedat sau a fost declarat, în mod legal, dispărut sau la data încetării persoanei juridice. 

Constatarea încetării de drept a calităţii de membru se face de către Consiliul Director și se comunică Adunării Generale. 

7.5 Membrii care se retrag din Asociaţie sau sunt excluși nu au niciun drept asupra patrimoniului social și a cotizaţiilor achitate, ei rămânând obligaţi să își plătească contribuţiile la care s-au angajat faţă de asociaţie până la momentul retragerii sau excluderii. 

CAPITOLUL IV – Drepturile și îndatoririle membrilor 

Art. 8. Drepturile membrilor Asociaţiei

8.1. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi: – să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale asociaţiei; – să ceară și să participe la discuţii când urmează a se lua o hotărâre cu privire la activitatea acestora; – să se adreseze cu cereri și propuneri Consiliului Director; – în cazul obţinerii de rezultate deosebite, membrii pot beneficia de compensaţii materiale și morale aprobate de Consiliului Director al Asociaţiei; 

– de a participa la Adunarea Generală a Asociaţiei; – să își exprime votul dacă sunt membri cu drept de vot – de a propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociaţiei; – de a participa la manifestările organizate de Asociaţie; – să se retragă din Asociaţie;

Art. 9. Îndatoririle membrilor asociaţiei

9.1. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri: – să respecte Statutul și Actul Constitutiv al Asociaţiei, Regulamentul Intern și Hotărârile Organelor de Conducere și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei 

– să achite la timp cotizaţia stabilită; – să promoveze în permanentă aplicarea intereselor asociaţiei; – să respecte hotărârile Adunării Generale; – să contribuie la sporirea prestigiului asociaţiei; – să participe la convocările Adunării Generale; – să contribuie la dezvoltarea și folosirea în bune condiţii a bazei materiale a asociaţiei; – să depună eforturi în vederea atragerii de noi membri sau donatori ori sponsori, capabili să sprijine material asociaţia. 

CAPITOLUL V – Registrele asociaţiei 

Art. 10. Asociaţia va ţine un Registru al Hotărârilor Adunării Generale, un registru al deciziilor adoptate de Consiliul Director și un registru al ordinelor Președintelui.

Asociaţia va ţine registru de evidenţă contabilă, în condiţiile stabilite de lege. 

CAPITOLUL VI – Organizarea și funcţionarea asociaţiei / Conducerea și controlul Asociaţiei 

Art. 11. Organele Asociaţiei sunt: a) Adunarea Generală b) Consiliul Director c) Cenzor, sau după caz, Comisia de Cenzori.

11.1. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor. Aceasta se întrunește cel puţin o data în fiecare an sau de câte ori este necesar, la iniţiativa: 

– oricărui membru al Consiliului Director; – a cel puţin doi membri fondatori; – cel puţin 1/3 din numărul membrilor cu drept de vot. Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, prin poștă cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice: e-mail, SMS. 

Ea poate fi convocată și extraordinar în orice moment dacă se consideră necesar, în condiţiile prevăzute în prezentul Statut. 

Fiecare membru este obligat să depună în scris adresa la care urmează a fi convocat, în caz contrar convocarea se va face la adresa existentă în prezentul statut. 

11.2. Adunarea Generală a membrilor este valabil constituită și poate delibera dacă este întrunită majoritatea simplă a membrilor asociaţi cu drept de vot. În situaţia în care Adunarea Generală nu îndeplinește condiţia de cvorum, Consiliul Director va convoca din nou Adunarea Generală, în termen de 5 zile la o altă dată ce nu poate depăși 30 de zile de la prima adunare. 

La a doua convocare Adunarea Generală poate delibera indiferent de numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. 

11.3. Hotărârile Adunării Generale a asociaţilor se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi sau reprezentaţi, prin vot deschis sau secret, după caz. 

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate de voturi, decizia aparţine Președintelui Adunării Generale. 

Persoanele care nu au calitatea de membri ai Asociaţiei pot fi invitate la Adunarea Generală. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea Consiliului Director. Modalitatea de votare se stabilește la începutul ședinţei Adunării Generale. 11.4. Președintele Consiliului Director va avea și calitatea de Președinte al Adunării Generale, iar în lipsa acestuia calitatea revine vicepreședintelui. 

11.5. Competenţele Adunării Generale sunt următoarele: – stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociaţiei; – aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situaţiilor financiare; – aprobă raportul Consiliului Director; – alegerea și revocarea membrilor asociaţi, a membrilor Consiliului Director și a cenzorului; – înfiinţarea de filiale sau alte entităţi juridice; – modificarea Actului Constitutiv și a Statului; – dispune cu privire la dizolvarea și lichidarea asociaţiei, precum și la stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; 

– validarea deciziilor Consiliului Director când este necesar, conform Actului Constitutiv și a Statului; – orice alte atribuţii prevăzute de lege. 11.6. Consiliul Director reprezintă organul executiv al asociaţiei. Aceasta asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

Consiliul Director este format din 4 persoane, dintre care un președinte, doi vicepreședinţi şi un secretar. Președintele conduce Consiliul Director și reprezintă asociaţia în relaţia cu terţii. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani, putând fi reînnoit. În cazul expirării mandatului acesta se consideră prelungit până la alegerea noilor membrii ai Consiliului Director. Membri Consiliului Director pot beneficia de indemnizaţii stabilite de Adunarea Generală.

Convocarea Consiliului Director se face o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie de oricare dintre membrii săi, cu cel puţin 5 zile înainte. În lipsa convocării scrise, Consiliul se consideră statutar întrunit dacă sunt prezenţi toţi membrii acestuia. 

11.7. Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele: – prezintă Adunări Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situaţiile financiare, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociaţiei; 

– aprobă încheierea de acte juridice în numele și pe seama asociaţiei; – stabilește strategia generală și a programelor asociaţiei; – aprobă organigrama și politica de personal a asociaţiei; – decide schimbarea sediului asociaţiei; – decide înfiinţarea de reprezentanţe precum și alte structuri specializate, fără personalitate juridică; 

– decide primirea de noi membri fără drept de vot; – dispune cu privire la pierderea calităţii de asociat. Decizia va fi supusă spre validare Adunării Generale; – îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a asociaţiei. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă decizii luate cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. Consiliu Director este legal întrunit cu prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul total al membrilor. 

Înlocuirea unui membru al Consiliului Director se va face la cererea acestuia sau la iniţiativa asociaţilor, motivată prin dezinteresul sau conduita membrului, neconformă cu obiectivele si scopul asociaţiei sau cu procedurile de lucru adoptate de Consiliul Director. 

11.8. Cenzorul asigură controlul financiar al asociaţiei și se desemnează de către Consiliul Director pe termen de 1 (un) an. 

11.9. Competenţele Cenzorului sunt următoarele: – verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; – întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director; – poate participa la ședinţele Consiliului Director, fără drept de vot; – elaborează regulamentul propriu, intern, de funcţionare al asociaţiei; – verifică bilanţul şi întocmește un raport, pe care îl prezintă Adunării Generale pentru aprobarea bilanţului privind exerciţiul financiar al anului expirat; 

– îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare și funcţionare a cenzorului.

11.10. Conducerea operativă a asociaţiei este asigurată de Președintele Consiliului Director. Atribuţiile Președintelui sunt următoarele: – reprezintă asociaţia în raporturile cu membrii, cu personalul angajat, cu autorităţile publice precum și cu alte persoane fizice sau juridice; 

– încheie acte juridice în numele și pe seama asociaţiei; – angajează personalul asociaţiei, în condiţiile legile; – prezidează Consiliul Director, putând desemna în acest scop si pe alt membru al acestui organism; – îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a asociaţiei. În exercitarea atribuţiilor sale, președintele emite ordine. În cazuri urgente, președintele poate lua singur decizii, urmând ca în cel mai scurt timp acestea să fie supuse spre validare în Consiliul Director. 

În lipsa președintelui atribuţiile acestuia sunt exercitate de vicepreședinte. 

CAPITOLUL VII – Dizolvarea asociaţiei 

Art. 12. Dizolvarea Asociaţiei poate fi decisă numai prin Hotărârea Adunării Generale cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor, sau, conform legii, în următoarele cazuri: 

a) de drept b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz; c) prin hotărârea Adunării Generale. În caz de dizolvare, bunurile asociaţiei intră în patrimoniul altei asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală. 

Art.13. Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 

c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului director în conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, Consiliul director trebuia să se constituie; 

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. 

CAPITOLUL VIII – Dispoziţii finale 

Art. 14. Asociaţia „CLUB SPORTIV NAPOCA CYCLING PLUS PDG” își desfășoară activitatea conform statutului si legilor în vigoare. 

Art. 15. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile Actului Constitutiv si ale O.G 26/2000 cu modificările și completările ulterioare și a celorlalte dispoziţii legale în vigoare aplicabile. 

Art.16. Prezentul Statul este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea lui urmând a se face doar în formă scrisă și cu respectarea prevederilor prezentului Statut și a reglementărilor legale.